header
3S Enterprise
header


Contact Us :

Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha,
Karvenagar, Pune - 411052
Phone no:020-25313000,25313200 Fax: 020-25313300
Email ID ; mksssho@vsnl.net , mksssho@gmail.com


Shri Ravindra L. Deshpande
Secretary,
ravindra.deshpande@maharshikarve.ac.in


Shri Mukund Joshi
Asst. Secretary Legal & Academics